۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه

تصویری خاطره بر انگیز از پیست آبعلی در سال 1345 خورشیدیهیچ نظری موجود نیست: