۱۳۹۰ آبان ۳, سه‌شنبه

دختری افغان، اولين ملکه زيبايی مسلمان انگلستان شد

دختری مسلمان که از والدينی افغانی در ازبکستان به دنيا آمده،
اولين زن مسلمانی شد که تاج ملکه زيبايی انگلستان را بر سر می گذارد.
حماسه کوهستانی، ۱۸ ساله، اعلام کرد که خوشحال است که "تاريخ ساز" شده و مشتاقانه منتظر است تا در رقابتهای دختر شايسته جهان در چين به رقابت بپردازد..
خانم کوهستانی بعد از آن که پدر و مادرش ناگزير به فرار از افغانستان شدند، در تاشکند ازبکستان به دنيا آمده است.
وی که به شش زبان از جمله روسی و فارسی صحبت می کند، از ميان ۴۰ رقيب برگزيده شد.
وی پس از مراسمی دو روزه در ليورپول شنبه شب، سوم سپتامبر تاج ملکه زيبايی را بر سر گذاشت.                                
من تاريخ ساز شده ام و بسيار خوشحالم.
                                حماسه کوهستانی خانم کوهستانی که می گويد مادرش در انتخاب و تهيه لباسش نقش داشته بود، اعلام کرد
وقتی آنها گفتند که من برنده شده ام، فکر کردم که اشتباه شنيدم
دعا می کردم اشتباه نکرده باشند، يک لحظه طول کشيد تا باورم شود
 وقتی از وی درباره احساسش به عنوان اولين دختر مسلمان برنده اين افتخار سوال شد،
اين دختر ۱۸ ساله پاسخ داد
من تاريخ ساز شده ام و بسيار خوشحالم. اميدوارم من آخرين نفر (مسلمان) نباشم.
 به خانم کوهستانی که توانست بر يک رقيب مسلمان ديگر، "سارا مندلی"، ۲۳ ساله از ناتينگهام غلبه کند
برای بازی در يک فيلم باليوودی پيشنهاد شده است
دوشيزه "مندلی" بخت بلندی داشت ولی ورودش به اين مسابقات در ميان مسلمانان ليورپول جنجال براه انداخت و يک موسسه اسلامی از وی خواست کنار برود
زيرا رقبای اين تورنمنت اغلب بايد لباسهای بدن نما بپوشند.
مسابقات جهانی دختر شايسته در ماه دسامبر برگزار می شود
دعا می کردم اشتباه نکرده باشند، يک لحظه طول کشيد تا باورم شود
 وقتی از وی درباره احساسش به عنوان اولين دختر مسلمان برنده اين افتخار سوال شد،
اين دختر ۱۸ ساله پاسخ داد
من تاريخ ساز شده ام و بسيار خوشحالم. اميدوارم من آخرين نفر (مسلمان) نباشم.
 به خانم کوهستانی که توانست بر يک رقيب مسلمان ديگر، "سارا مندلی"، ۲۳ ساله از ناتينگهام غلبه کند
برای بازی در يک فيلم باليوودی پيشنهاد شده است
دوشيزه "مندلی" بخت بلندی داشت ولی ورودش به اين مسابقات در ميان مسلمانان ليورپول جنجال براه انداخت و يک موسسه اسلامی از وی خواست کنار برود
زيرا رقبای اين تورنمنت اغلب بايد لباسهای بدن نما بپوشند.
مسابقات جهانی دختر شايسته در ماه دسامبر برگزار می شود
هیچ نظری موجود نیست: