۱۳۹۰ آبان ۱, یکشنبه

تصاویری عجیب از انسان های شاخدار Huang Yuanfan - هو وانگ یوانفان - 84 ساله چین
Granny Zhao - گرانی ژائو - 95 ساله چین 
 Ma Zhong Nan - ما ژونگ نان 93 ساله چین
 Zhang Ruifang - ژانگ روی فانگ - 101 ساله چین
ُSaleh Talib Saleh - صالح طالب صالح - 102 ساله یمن 
ناشناخته 
http://noorportal.net

هیچ نظری موجود نیست: