۱۳۹۰ مهر ۱۵, جمعه

ابتکاری زیرکانه ! برای جلوگیری ازدزدیده شدن منبع آب سرد در ایرانهیچ نظری موجود نیست: