۱۳۹۱ خرداد ۷, یکشنبه

اسپند مخصوص "مریم ننه"، تائید شده توسط..........و شخص دکتر البرادعی !هیچ نظری موجود نیست: