۱۳۹۰ دی ۲, جمعه

Lorestan - Shooy Waterfall


 باورکنید که این آبشارها و سایر مناظر طبیعی بسیار زیبا در ایران

هستند و نه در کشوری دیگر/ پس حتمن ببینید

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Kordestan - Sirvan River

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Kordestan - Zarivar Lake

بhttp://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Lorestan - Shooy Waterfall

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Lorestan - Bisheh Waterfall

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Shooshtar Waterfalls
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Henga m Island
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Dorfak
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Dorfak
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Chabahar Golafshan - Kahir

http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Lake of Taleghan Da m
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Igel
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Badab Sort Springs
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Neor & Sobatan


http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Neor & Sobatan
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Shir Abad Waterfall
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Kaboodval Waterfall


http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Ker m anshah - Bistoon
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join
Kandeloos Village
http://groups.yahoo.com/group/Goonagoon/join

قلعه رودخان
 Ghal'e Roodkhan ( Roodkhan Castle )     ماسوله  M asooleh Village
 


 DJFARAMARZ : فرستنده

هیچ نظری موجود نیست: