۱۳۹۰ دی ۶, سه‌شنبه

پاسخ های خردمندانه "زرتشت

از زرتـشت پرسیدند : زندگی خود را بر چند اصل استوار کردی ؟
پاسخ داد:
1-دانستم کار مرا ديگری انجام نمی دهد، پس کوشش کردم.
2-دانستم که آفریدگار مرا می بيند، پس حيا کردم.
3-دانستم روزی نهاده شده از بهر مرا ديگری نمی خورد، پس آرام شدم.
4-دانستم پايان کارم مرگ است، پس آماده شدم.

************************************************
پس بیایید تا بی‌دلیل یکدیگر را دوست داشته باشیم،
شاید دیگر فردایی نباشد!

فرستنده : Kurosh Kalhor

هیچ نظری موجود نیست: