۱۳۹۰ آذر ۲۸, دوشنبه

هر گاه زندگی برایتان خیلی سخت شد

بیاد بیاورید که هیچوقت دریا های آرام و بی خطر،
ناخدا های قهرمان نمی سازند!

هیچ نظری موجود نیست: