۱۳۹۰ آذر ۲۸, دوشنبه

نام روزهای هفته در ایران باستان

کیوان شید ( شنبه )

نخستین روز هفته به نام کیوان شید نام گذاری شده است که تشکیل شده است از کیوان + شید . کیوان بعد از مشتری بزرگترین سیاره شمرده میشود . که 700 برابر زمین است . آنرا زحل نیز نامیده اند. شید نیز به چم ( معنی ) نور و روشنایی است . از این رو روز نخست ایرانی حکایت از سیاره روشن و نورانی دارد .

مهر شید ( یکشنبه )

روز دوم از هفته مهر شید است که مهر آن به چم ( معنی) دوستی و مهربانی است . در پهلوی میتراست . مهربرگرفته شده از آئین هفت هزار ساله میترایی است . مهر همچنین ایزد عهد و پیمان است و در اوستا آمده است که هیچ چیز بر ایزد مهر پوشیده نخواهد بود . نامگذاری این روز به مهرشید حکایت از تعهدی است که بین مردمان باید برقرار باشد زیرا در ایران باستان پیمان شکنی و دروغ بزرگترین گناهان به حساب می آمده است . شید نیز به چم ( معنی ) روشنایی و نور می باشد .

مه شید ( دوشنبه )

مه بر گرفته شده از ماه است که این نیز از آیین میترایی کهن ایرانی آمده است . خورشید و ماه از تندیس های آئین میترایی بوده است که نشان از قدرت و پویایی جهان آفرینش داشته است . سومین روز هفته در ایران باستان به نام این نماد خداوند نامگذاری شد و آنرا مه شید به چم (معنی ) ماه روشن و نورانی نام گذاشتند

بهرام شید ( سه شنبه )

بهرام برگفته شده از ورهرام زبان پهلوی باستان است و از یکسو نام ستاره مریخ است . بهرام ایزد پیروزی در ایران باستان شمرده می شده است و اندیشه نیاکان ما بر این بوده است که خداوند یکتا ( اهورامزدا ) نیروی هایش را برای اجرا در بین افراد بشر بین ایزدان ( فرشتگان ) خود تقسیم نموده است تا آنان آنرا برای مردمان پیاده کنند . از این رو بهرام ایزد پیروزی نامیده شده بوده است و چهارمین روز هفته به نام روز پیروزی روشنایی بر تاریکی و غلبه انسان بر بدی ها و اهریمن نام گذاری شده است .


تیر شید ( چهارشنبه )

تیر برگرفته شده از تیشتر پهلوی است . نیاکان ما تیر را ایزدان و نگهبان باران نامگذاری نموده اند و اینگونه می پنداشته اند که اهورامزدا برای یاری رسانی به کشاورزان و جلوگیری از خشکسالی و باروری زمین و سبز و سالم و پاکیزه ماندن جهان به ایزد باران فرمان میداده است که به یاری مردمان برسد . در کل این روز به نام روز روشنایی باران و خواست پروردگار برای حفظ طبیعت نامگذاری شده است .

اورمزد شید ( پنجشنبه )

اورمزد نام دیگری از دهها نام اهورامزدا است که همه حاکی از قدرت و توانایی پروردگار است . این نام از واژه های پهلوی ارمزد - هرمزد - اورمزد - هورمزد - اهورامزدا - مزدا گرفته شده است . از این رو پنجمین روز هفته به نام روز روشنایی خداوند نام گذاری شده است. از این رو این واژه هنوز به گونه ای دیگر در شبهای آدینه برقرار است و هنوز تصور مردمان ما بر این است که شبهای جمعه روز ارتباط با خداوند و فوت شدگان است.

ناهید شید ( آدینه ) :

ناهید همان آنهیته یا آناهیتا است که به نام ایزد آب است . در اوستا آناهیتا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا - قدی بلند و اندامی تراشیده رسم شده است و نام دیگر ستاره ونوس نیز آناهیتا یا ناهید است . در کل روز جمعه روز روشنایی آب و مظهر بخشندگی و عنایت پروردگار نامگذاری شده است

منبع : wikipedia.org

هیچ نظری موجود نیست: