۱۳۸۷ شهریور ۱۰, یکشنبه

بابا، یکی از این اقا خرسه پذیرائی بکنه ، اخه چقدر منتظر غذا بشینه ؟!هیچ نظری موجود نیست: