۱۳۸۷ مرداد ۳۰, چهارشنبه

روزی که دکتر مصدق و یارانش دستگیر شدند


اوت 1953 ، يك روز پس از براندازي 28 مرداد 1332، دكتر مصدق و چند تن از يارانش از جمله دكتر صديقي و دكتر شايگان در خانه اي در خيابان كاخ دستگير و زنداني شدند.

آنان عصر 28 مرداد هنگامي كه خانه دكتر مصدق زير گلوله بود از راه ديوار خانه خارج شده بودند.

در همين روز بسياري از مقامات و هواداران دكتر مصدق دستگير و به افسراني كه در عمليات براندازي شركت كرده بودند يك درجه ترفيعي داده شد.

دسته هاي شعار دهنده بر ضد دكتر مصدق در روز 28 مرداد ، روزي كه با آرامش و مطابق معمول آغاز شده بود ،عمدتا با كاميون حركت مي كردند، و ماموران انتظامي ازحرکت انها جلوگيري نمیکردند ودر نتیجه مانعي بر سر راهشان نبود.

در آن روز ظرف چند ساعت سه بار روساي شهرباني كل تغيير يافته بودند و دكتر مصدق تا آخرين لحظه باور نمي كرد كه تغيير دولت او با اين عمليات سریع و محدود عملي باشد.

دكتر مصدق، رجال كشور و مقامات ارشد آن زمان را به چند گروه تقسیم کرده بود :

از جمله ، گروهی را مخلوق سياست خارجيان میدانست كه با نظر خارجي وارد كار مي شوند و مصالح خود را با مصالح خارجي توام مي كنند و آنجا كه براي خارجي نفعي نباشد ، آنان نفعي ندارند.

وگروهی ديگرهم ، ان دسته از رجال و مقامات خيرخواه و وطن پرست بودند ، که متاسفانه بیشترانها طبق معمول خيرخواهان غير مبارزبودند.

وی معتقد بود که براي سربلندي، استقلال و آزادي كشور و پيشرفت آن بايد گروه خارجی پرستان را به حداقل رساند و خيرخواهان و وطن پرستان غيرفعال را تشويق و دلگرم به فعال شدن كرد.

هیچ نظری موجود نیست: