۱۳۸۹ بهمن ۱۸, دوشنبه

صاحب بزرگترین چشم های جهان !


داشتن بزرگترين و يا كوچك ترين چشم ، دهان ، بيني و امثال آن در جهان بي شك تصوير ناهماهنگي از اجراي صورت كسي كه داراي چنين صفتي است در ذهن ما مجسم مي كند.
يعني نمي توانيم فكر كنيم كسي بزرگترين چشم هاي جهان را دارا باشد و ازشمايل و صورت موزوني هم بهره مند باشد.
تصاوير چهره “ماشا” دختر جوان اوكرايني به طور كامل تصور فوق را تغيير داده و نشان مي دهد كه بزرگترين چشم ها حتي مي تواند زيباترين چشم هاي جهان هم باشد ، هر چند كه زيبايي يك مفهوم نسبي بوده و هيچ گاه نمي توان در خصوص آن با قطعيت داوري كرد. دست كم مي توان گفت كه صاحب بزرگترين چشم هاي جهان دختر زشت و نازيبايي هم نيست.
جداي از زيبايي و زشتي ،موضوع ديگري هم وجود دارد و آن اين است كه شايد تفاوت بزرگترين چشم هاي جهان با چشم هاي معمولي ترين انسان روي زمين ، بيش از دو سه سانتيمتر بيشتر نيست و اگر كنار عكس هاي “ماشا” لقب “صاحب بزرگترين چشم هاي جهان” نوشته نشود ، بيننده به سختي مي تواند تشخيص دهد كه نام اين دختر به خاطرچشم هايش در فهرست بزرگترين هاي جهان ثبت شده است.
LOvetarin.com

هیچ نظری موجود نیست: