۱۳۸۹ بهمن ۲۳, شنبه

نصایح خردمندانه زرتشت به پسرش
آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر
قبل از جواب دادن فکر کن
هیچکس را مسخره مکن
هیچگاه دروغ مگو و به دروغ قسم مخور

خود برای خود، زن انتخاب کن
تا حدی که می‌توانی، از مال خود داد و دهش نما
هیچ گاه کسی را فریب مده
پند خوب ده تا بهره خوب یابی
بیگناه باش تا بیم نداشته باشی
سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی
با مردم یگانه باش تا محرمشان شوی
راستگو باش تا استقامت داشته باشی
متواضع باش تا دوست بسیار داشته باش
مطابق وجدان خود رفتار کن تا خوی بهشتی یابی
سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی
هرگز ترشرو و بدخو مباش
در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند
اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده
دورو و سخن چین مباش

با دروغگویان منشین
چالاک باش تا هوشیار باشی
سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی
مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی‌ماند


هیچ نظری موجود نیست: