۱۳۹۰ شهریور ۱۶, چهارشنبه

ماکت بزرگترین فرودگاه جهان

تصاویر ذيل مربوط به ماکت و مدل برزگترین فرودگاه جهان می باشد که در هامبورگ آلمان افتتاح شد.
این ماکت یکی از بزرگترین کارهای هنری موجود می باشد که در ساخت آن از ابزار زیاد و گوناگونی استفاده شده است.

__
ن می باشد که در هامبورگ آلمان افتتاح شد.
این ماکت یکی از بزرگترین کارهای هنری موجود می باشد که در ساخت آن از ابزار زیاد و گوناگونی استفاده شده است
ماکت بزرگترین فرودگاه جهان


ماکت بزرگترین فرودگاه جهان


ماکت بزرگترین فرودگاه جهان


ماکت بزرگترین فرودگاه جهان


ماکت      بزرگترین     فرودگاه جهان


ماکت بزرگترین فرودگاه جهان


ماکت بزرگترین فرودگاه جهان


ماکت بزرگترین فرودگاه جهان


ماکت بزرگترین فرودگاه جهان


ماکت     بزرگترین فرودگاه جهان


ماکت بزرگترین فرودگاه جهان


ماکت بزرگترین فرودگاه جهان


ماکت بزرگترین فرودگاه جهان


ماکت بزرگترین فرودگاه جهان


ماکت
__,_._,___

_._,_

هیچ نظری موجود نیست: