۱۳۸۷ اسفند ۳, شنبه

بانک زمان !


تصور کنيد بانکي داريد که در آن هر روز صبح ۸۶۴۰۰ تومان به حساب شما واريز ميشود و تا آخر شب فرصت داريد تا همه پولها را خرج کنيد.چون آخر وقت حساب خود به خود خالي ميشود. در اين صورت شما چه خواهيد کرد؟

هر کدام از ما يک چنين بانکي داريم : بانک زمان.

هر روز صبح، در بانک زمان شما ۸۶۴۰۰ ثانيه اعتبار ريخته ميشود و آخر شب اين اعتبار به پايان ميرسد.

هيچ برگشتي نيست و هيچ مقداري از اين زمان به فردا اضافه نميشود.

ارزش يک سال را دانش‏آموزي که مردود شده ميداند.

ارزش يک ماه را مادري که فرزندي نارس به‏دنيا آورده ميداند،

ارزش يک هفته را سردبير يک هفته‏ نامه ميداند،

ارزش يک ساعت را عاشقي که انتظار معشوق را ميکشد میداند،

ارزش يک دقيقه را شخصي که از قطار جا مانده میداند و

ارزش يک ثانيه را آنکه از تصادفي مرگبار جان به در برده، ميداند.

هر لحظه گنج بزرگي است، گنجتان را مفت از دست ندهيد،

باز به خاطر بياوريد که زمان به خاطر هيچکس منتظر نميماند.

ديروز به تاريخ پيوست.

فردا معما است.

و امروز هديه است.

"Rebel Man"

هیچ نظری موجود نیست: