۱۳۸۷ دی ۱۲, پنجشنبه

دستخط امیرکبیر به ناصرالدین شاههیچ نظری موجود نیست: