۱۳۸۹ آبان ۳۰, یکشنبه

انواع ازدواج !


ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است

ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.
ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟
موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند.
ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد.
بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد.
ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید
ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی را که اجازه دارد میگیرد.
ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.
ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد
ازدواج میسر: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد
ازدواج مشبک: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد.
ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش در برود.

هیچ نظری موجود نیست: