۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

ازايدئولوژي پان عربيسم چه میدانید ؟!


عربها نه تنها راجع به نام خليج فارس بلكه راجع به خوزستان و بلوچستان هم ادعاهايي دارند.
اين ها حتي نسبت به ايالت اسكندرون تركيه ادعا دارند.
اين حرفها بر اساس ايدئولوژي پان عربيسم مطرح مي شود كه مدعي است از فلان جا تا فلان جا جهان عرب است و بخشهايي از جهان عرب در اختيار غير اعراب است
اعراب بر عربيت چنان تاكيد مي كنند آنها براي خودشان شبه جزيره عرب، درياي عرب و شط العرب دارند و يك خليج فارس را هم كه از زمان باستان وجود داشته است، مي خواهند به خليج ع ر ب بدل كنند.
اين كارها معناي خاصي دارد.
بله، بعضي از ايراني ها ممكن است از اعراب خوششان نيايد. بعضي از عرب ها هم اين گونه اند.
احساسات ضد ايراني عرب ها از احساسات ضد عرب ايراني ها بيشتر است.
مقصر دعواي اعراب وايرانيان در وهله نخست، خود اعرابند.
زيرا از سر زياده خواهي شان هويت ايراني را منكر مي شوند و داشته هاي ايرانيان را به خودشان نسبت مي دهند.
طبيعي است كه ايرانيان هم در برابر آنها واكنش نشان مي دهند.
اين واكنش بي دليل نيست و نبايد آن را نشانه شوونيسم دانست
/دكتر حميد احمدي ،استاد روابط بين الملل دانشگاه تهران

هیچ نظری موجود نیست: