۱۳۹۰ آبان ۲۶, پنجشنبه

معبد آناهيتا يادگاري از دوران باستان


معبد باشکوه آناهيتا يکي از بناهاي عظيم و منحصر به فرد دوران قبل از اسلام در کنگاور است که هر ساله هزاران گردشگر داخلي و خارجي را جذب مي کند.
آن‍‍ا‌ه‍ي‍ت‍‍ا ب‍ر‌اس‍‍اس‌ م‍ت‍ون‌ ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ف‍رش‍ت‍ه‌ و ن‍گ‍‍ه‍ب‍‍ان‌ ‌آب‌، ف‍ر‌او‌ان‍‍ي‌ ، زي‍ب‍‍اي‍‍ي‌ و ب‍‍ارور‌ي‌ و در ن‍زد ‌اي‍ر‌ان‍ي‍‍ان‌ د‌ار‌ا‌ي‌ م‍ق‍‍ام‌ ب‍ل‍ن‍د و ‌ارج‍م‍ن‍د‌ي‌ ب‍وده‌ ‌اس‍ت
براي نخستين بار در سال 1937 ميلادي «ايزدور خاراكسي» در كتاب «ايستگاه ها و چاپارخانه هاي پارت» از كنگاور با عنوان «كنكوبار» نام برده و بناي تاريخي آن را معبد و پرستشگاهي براي الهه آرتميس دانسته است.
هر ساله در ايام تعطيلات نوروز و تابستان هزاران گردشگر داخلي ساعاتي را به ديدن اين بناي عظيم دوران کهن ايران زمين اختصاص مي دهند.
معبد آناهيتاي کنکاور بعد از مجموعه آثار تاريخي بيستون و آثار دوران ساساني در طاق بستان کرمانشاه، بيشترين بازديد کننده را در طول سال به خود اختصاص داده است.
عظمت ستونهاي بکار رفته در اين بناي سنگي هر بازديد کننده اي را متحير کرده و ناخودگاه آنها را به ياد تخت جمشيد يا بناي پارسه در فارس مي اندازد.
قطر ستونهاي بکار رفته در اين بنا چند برابر ستونهاي تخت جمشيد فارس مي باشد ولي از لحاظ ارتفاع بسيار کوتاهتر از آنها است.
م‍‍ع‍ب‍د ‌آن‍‍ا‌ه‍ي‍ت‍‍ا ‌ب‍‍ا 4.6 ‌ه‍ک‍ت‍‍ار وس‍‍ع‍ت‌ ب‍ر پ‍ش‍ت‌ ص‍خ‍ره‌ ‌ا‌ي‌ م‍ش‍رف‌ ب‍ه‌ دش‍ت‌ ک‍ن‍گ‍‍اور در 90 کيلومتري شرق کرمانشاه ب‍ن‍‍ا ش‍ده‌ ‌اس‍ت.
م‍ورخ‍ي‍ن‌ ‌اح‍د‌اث‌ ‌اي‍ن‌ ب‍ن‍‍ا ر‌ا ب‍ه‌ س‍ه‌ دوره‌ ‌ه‍خ‍‍ام‍ن‍ش‍‍ي‌، ‌اش‍ک‍‍ان‍‍ي‌ و س‍‍اس‍‍ان‍‍ي‌ ن‍س‍ب‍ت‌ د‌اده‌ ‌ان‍د برخي‌ محققان‌ ‌آن‌ ر‌ا ک‍‍اخ‌ ن‍‍ات‍م‍‍ام‍‍ي‌ ‌از خ‍س‍رو پ‍روي‍ز د‌ان‍س‍ت‍ه‌ ‌ان‍د.
از دوره‌ ‌اش‍ک‍‍ان‍‍ي‌ ن‍ي‍ز ‌آث‍‍ار‌ي‌ ش‍‍ام‍ل‌ س‍ف‍‍ال‍ي‍ن‍ه، ق‍ب‍ور و ن‍و‌ع‌ ت‍دف‍ي‍ن‌ ب‍وي‍ژه‌ س‍ک‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ک‍ش‍ف‌ ش‍ده‌ در قبور اين معبد به دست آمده است.

خبرگزاری بنیاد فارس

هیچ نظری موجود نیست: