۱۳۹۰ فروردین ۶, شنبه

چرا دوستانمان برایمان ایمیل فوروارد میکنند ؟!


HI!
Sometimes, we wonder why
friends keep forwarding emails to
us without writing a word,

maybe this could explain:

کاهی اوقات متعجب میشویم که چرا دوستانمان برایمان ایمیل فوروارد میکنند
بدون آنکه هیچ متنی درآن درج کنند.
شاید بتوان دلیل آنرا اینگونه بیان کرد:ا
When you are very busy,
but still want to keep in touch,
guess what you do - you forward emails!


وقتی خیلی مشغله دارید
اما دلتان میخواهد با دوستانتان در تماس باشید
حدس بزن چکار می کنید...... برایشان ایمیل فوروارد می کنید


When you have nothing to say,

but still want to keep in contact,
you forward emails!


وقتی حرفی برای گفتن ندارید
اما دلتان میخواهد با دوستانتان در تماس باشید
برایشان ایمیل فوروارد می کنیدWhen you have something to say,
but don't know what,
and don't know how,
you forward emails!

وقتی حرفی برای گفتن دارید
اما نمی دانید چه حرفی
و چگونه بگویید
برایشان ایمیل فوروارد می کنید
To let you know that:


پس بدانید که :
you are still remembered,
you are still important,
you are still loved,
you are still cared for,
you are still wanted,
شما هنوز در خاطرش هستید
هنوز برایش مهمید
هنوز دوستتان دارد
و هنوز نگرانتان است
guess what you get?
A forwarded email from me.
پس در اینصورت حدس بزنید چه دریافت میکنید......!ا
یک ایمیل فوروارد شده از طرف من :)
So my friend, next time if you get an email, don't think that I have sent you

just an email, but that...

پس عزیزان من
زین پس اگر ایمیلی از من دریافت کردید
فکر نکنید آنها فقط یک ایمیل فوروارد شده است
I Have Thought


of You Today!


بدین معناست که من امروز به یاد شما بوده ام
Elaheh Farhadieh:فرستنده


هیچ نظری موجود نیست: