۱۳۸۸ مهر ۲۹, چهارشنبه

ترجمه ی متن اعترافات گالیلهمن، گاليلئو گاليله، فرزند وينچنزو گاليله اهل فلورانس، در سن هفتادسالگي، در حضور دادگاه عادل، در برابر شما زانو زده و در برابر کتاب مقدس که در برابر من است سوگند ياد ميکنم که همواره به جمله جمله اين کتاب و آنچه پاپ مقدس و كشيشان كليساي كاتوليك مي گويند اعتقاد داشته و به لطف خداوند متعال در آينده نيز اعتقاد خواهم داشت.
اعلام ميکنم که نظر من در مورد اينکه خورشيد ثابت است و زمين به دور آن ميچرخد، يک تفکر باطل، الحادي و نادرست و گمراه کننده بود که نميبايست در هيچ جا،تدريس شود، مورد بحث قرار گرفته يا مورد استناد قرار گيرد.
واقعيت مشخص و روشن اين است که زمين مسطح و ثابت است و همانگونه که هر کسي ميداند و هرروز ميبيند، اين خورشيد و تمام ستارگان هستند که به دور زمين ميچرخند.
اين اعتقاد من است و در آينده نيز از اين اعتقاد برنخواهم گشت.
ميخواهم در برابر شما اعلام کنم که در خلوت خود ، نور حقيقت در دل من راه يافته و به خوبي درک کردم که آنچه قبلاً گفته بودم اشتباه بوده و از کرده خود پشيمانم و هر محکوميت و جزايي که براي من تعيين شود با خوشحالي پذيرا خواهم شد و اميدوارم به سزاي خود در گمراهي بخش زيادي از جامعه برسم.
در صورتي که از هر يک از موارد فوق تخطي کرده و در آينده به تفکر نادرست خويش بازگردم، مسئوليت و تبعات اين خطاي نابخشودني را به طور کامل ميپذيرم.
من براي اينکه از صحت و دقت اعترافات خود مطمئن باشم همه چيز را از قبل روي اين برگه نوشته و براي شما خواندم و اعلام ميکنم که اين برگه، رسم الخط خود من و ذهنيات و اعتقادات شخصي من بوده و بدون هرگونه فشار و تأثيري از بيرون، نگاشته شده است.

هیچ نظری موجود نیست: