۱۳۸۸ فروردین ۵, چهارشنبه

زایش ِ زرتشت بزرگ خجسته بادهنوز در شکوفه باران ِ گلها در باغچه های ِ باغها در بهار ِ طبیعت ِ سبز ِ بی همتا با شادمانی و رقصی، زیبابا سرورجشنی، در همه سو بر پادر شوقی خندان و شادان، بسوی فردا و فرداهادر سبزه زاران، هوای ِ دلپذیر ِ فروردین را در جان و دل فرو می دهیم و در کنار جویباران ِ جوان، طراوت می چینیم در لاله زاران همخانه ی شقایق زاران می شویم و در کوهساران، آبشاران را شورانگیز به تماشا می نشینیم در سحرگاهان، نسیم ِ شبنم ِ نشسته بر گلبرگ گلها و برگها را در جانمان جوان می کنیم و چشمه ساران را زلال جرعه ای از آب بهار می نوشیم که زایشی دیگر، فروغ ِ روشنایی بخش را در بیکران سرای ِ ایران زمین، پرتو افشانی می کند و دلها و دیده و خرد را خورشیدی از نور و گرما می تاباند.
فروردین ماه، ماه جشن است سراسرش جشن است آغازش جشن است هر روزش جشن است پایانش جشن است اما یکی از این جشن ها از همه برجسته تر است و آن جشن ِ نوروز بزرگ است روز زایش زرتشت است روز تولد پیامبر خرد است و چه نیکو بر زبان جاری کرده و در تاریخ به یادگار نوشته است، ابوریحان بیرونی نوروز بزرگ یعنی بزرگتر از روز ِ نو و پیشانی سال دیروز نوشته بودم:
" در کنار جشن های ماهانه – اما - روز تولد زرتشت، پیامبر ِ خرد، در روز ِ خرداد فروردین ماه یعنی روز ششم فروردین برگزار می شد و ابوریحان بیرونی از آن به عنوان نوروز بزرگ نام می برد و نیاکان زرتشتی ما و امروز زرتشتیان، این روز را با شکوه هر چه تمامتر جشن می گرفتند و می گیرند.
"امروز می نویسم:بر ما ست و بر همه ی ما است. یعنی آنانیکه درد وطن دارند. آنانیکه چهارچوب ارضی ایران برایشان ارجح است. آنانیکه خاک ایران را، همین ایران را بر فراز و فرای همه ی ارزشها و مرام ها می نشانند باید نام زرتشت را بلند بالا و با صدای خوش و قرا، ترانه بخوانیم و یادش را بر تارک ِ اندیشه و خردمان حک کنیم و روز زایشش را بی همتا و توانا در همه جای ِ ایران و جهان جشن بگیریم و نوروزمان را با شادمانی هر چه بیشتر و تماشایی تر ادامه دهیم و استمرار ببخشیم تا شادی و شادخوانی و شادخواری در دیده و دل و خردمان نهادینه شود.
با چنین اندیشه ی نیکویی می توانیم با گفتار نیکوتر، جهانی از مردمان ایرانزمین را به کردار نیکوتر از نیکو فرا بخوانیم تا به خویشتن خویش البته نه به گذشته بلکه در مداری بالا بلند تر و عالی تر و امروزی تر برسیم.
روز زایش زرتشت بزرگ، فیلسوف، شاعر و پیامبر خرد بر ملت بزرگ ایران فرخنده باد
/ دکتر احمد پناهنده

هیچ نظری موجود نیست: