۱۳۸۷ مهر ۶, شنبه

دعای مادر ترزا


خداوندا، مرا شايسته آن كن تا به همنوعانم كه در سراسر دنيا در فقر و گرسنگی به دنيا می‌آيند و می‌ميرند، خدمت كنم.
خدايا، امروز با دستهای ما روزی عشق، آرامش و سرور را به آنها ببخش.
خدايا، مرا معبر آرامش كن تا :
آنجا كه نفرت هست، عشق جاری سازم،
آنجا كه خطا هست،‌ بخشايش بگسترم،
آنجا كه جدايی هست، وصل بيافرينم،
آنجا كه لغزش و دروغ هست، حقيقت بياورم،
آنجا كه ترديد هست، ايمان بنا كنم،
آنجا كه ظلمت هست، نور بتابانم،
و آنجا كه اندوه هست، شادی منتشر كنم،
خدايا، مرا موهبت آن اعطا كن تا :
به جای آسودن، به ديگران آسايش بخشم،
به جای آنكه ديگران دركم كنند، دركشان كنم،
و به جای آنكه عشق دريافت كنم، عشق بورزم،
زيرا با فراموش كردن خويش است كه می‌توان به هر چيز رسيد،
با بخشايش است كه بخشوده می‌شويم
و با مردن است كه زندگی ابدی میابیم.

هیچ نظری موجود نیست: