۱۳۸۷ شهریور ۳۱, یکشنبه

استفاده هنرمندانه از نقاشی بر روی دست برای تبلیغ at&tهیچ نظری موجود نیست: