۱۳۹۱ تیر ۱۷, شنبه

تعریف مفاهیم سیاسی / طنز !

-سوسیالیسم: دو گاو دارید، یکی را نگه می دارید. دیگری را به همسایه خود می دهید!
--------------------------------------------------------------
-کمونیسم: دو گاو دارید،دولت هر دوی آن ها را می گیرد تا شما و همسایه تان را در شیرش شریک کند!
--------------------------------------------------------------
-فاشیسم: دو گاو دارید،شیر را به دولت می دهید و دولت آن را به شما می فروشد!
--------------------------------------------------------------
-کاپیتالیسم: دو گاو دارید، هر دوی آن ها را می دوشید، شیرها را به زمین می ریزید تا قیمت ها همچنان بالا بماند!
--------------------------------------------------------------
-نازیسم: دو گاو دارید، دولت به سوی شما تیراندازی می کندو هر دو گاو را می گیرد!
--------------------------------------------------------------
-آنارشیسم: دو گاو دارید، گاوها شما را می کشند و همدیگر را می دوشند !
--------------------------------------------------------------
-سادیسم: دو گاو دارید، به هر دوی آن ها تیر اندازی می کنید و خودتان را در میان ظرف شیر ها می اندازید!
--------------------------------------------------------------
-آپارتاید: دو گاو دارید، شیر گاو سیاه را به گاو سفید می دهید ولی گاو سفید را نمی دوشید !
--------------------------------------------------------------
-دولت مرفه: دو گاو دارید، آن ها را می دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می دهید !
--------------------------------------------------------------
-بوروکراسی: دو گاو دارید، برای تهیه شناسنامه آن ها 17 فرم را در 3 نسخه پر می کنید، ولی وقت ندارید شیر آنها را بدوشید !
--------------------------------------------------------------
-سازمان ملل: دو گاو دارید، فرانسه شما را از دوشیدن آن ها و آمریکا و انگلیس گاو ها را از شیر دادن به شما وتو می کنند، نیوزلند رأی ممتنع می دهد !
--------------------------------------------------------------
-ایده آلیسم: دو گاو دارید، ازدواج می کنید، همسر شما آن ها را می دوشد !
--------------------------------------------------------------
-رئالیسم: دو گاو دارید، ازدواج می کنید، اما هنوز خودتان آن ها را می دوشید !
--------------------------------------------------------------
-متحجریسم:دو گاو دارید، اما زشت است گاو ماده را بدوشید !
--------------------------------------------------------------
-فمینیسم: دو گاو دارید، اما اجازه ندارید گاو ماده را بدوشید !
--------------------------------------------------------------
-پلورالیسم: دو گاو نر و ماده دارید هر کدام را بدوشید فرقی نمی کند !
--------------------------------------------------------------
-لیبرالیسم:دو گاو دارید، آن ها را نمی دوشید چون آزادیشان محدود می شود !
--------------------------------------------------------------
-دمکراسی مطلق: دو گاو دارید، از همسایه ها رأی می گیرید که آن ها را بدوشید یا نه !
--------------------------------------------------------------
-دیکتاتوریسم و جهان سومیسم : گاوهایتان و شیرهایشان را در راه خدمت به آرمان های مسئولین، تقدیمشان میکنید و خودتان بقیه زندگی را (شاید هم به امید پاداش اخروی!) با فلاکت ادامه می دهید و بهش هم افتخار می کنید !

فرستنده : Kurosh Kalhor

هیچ نظری موجود نیست: