۱۳۹۲ شهریور ۱۳, چهارشنبه

تصاویر کارهای هنرمندانه و تماشائیه "لاله اسکندری" بر روی دیوار در شهر تهران

»
cid:1.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:2.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:3.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:4.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:5.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:6.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:7.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:8.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:9.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:10.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:11.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:12.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:13.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:14.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:15.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:16.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:17.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:18.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:19.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:20.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:21.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:22.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:23.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com
cid:24.221669238@web120801.mail.ne1.yahoo.com

هیچ نظری موجود نیست: