۱۳۹۲ شهریور ۱۵, جمعه

قیمت مسکن در تهران / 14 شهریور 92


 منطقه 1محله و خیابان
عمر ساختمان ( سال )
هر متر ( تومان )

 


نوساز
7,200,000

نوساز
10,500,000

نوساز
12,000,000

نوساز
12,500,000

نوساز
14,500,000

نوساز
12,000,000

نوساز
15,400,000

نوساز
20,000,000

نوساز
12,000,000

نوساز
12,400,000

نوساز
12,000,000

نوساز
17,000,000

نوساز
10,000,000

نوساز
---

نوساز
9,000,000

نوساز
7,000,000

نو ساز
7,500,000

نو ساز
9,000,000

نو ساز
7,200,000

نو ساز
7,000,000

نو ساز
7,000,000

نو ساز
---

نو ساز
8,000,000

نو ساز
7,500,000

نو ساز
7,000,000

نو ساز
6,500,000

5
7,000,000

نوساز
6,500,000

نوساز
8,000,000

نوساز
6,400,000

نوساز
7,500,000

نوساز
9,300,000

12
6,000,000

نوساز
7,800,000

نوساز
13,000,000

نوساز
14,000,000

نوساز
12,500,000

نوساز
13,000,000

نوساز
13,000,000

نوساز
12,100,000

نوساز
14,100,000

نوساز
6,500,000

نوساز
9,000,000

نوساز
6,300,000

نوساز
---

نوساز
10,200,000

نوساز
12,400,000

نوساز
9,800,000

نوساز
9,300,000

نوساز
10,100,000

نوساز
8,500,000

نوساز
10,000,000

نوساز
8,600,000

نوساز
15,000,000

نوساز
12,000,000

نوساز
14,700,000

نوساز
15,000,000

نوساز
18,000,000

نوساز
12,000,000

نوساز
12,000,000

نوساز
8,800,000

نوساز
11,000,000

نوساز
9,200,000

نوساز
6,900,000

نوساز
12,000,000

نوساز
12,100,000

منطقه 2 محله و خیابان
عمر ساختمان ( سال )
هر متر ( تومان )

 


20
10,000,000

18
6,900,000

13
8,000,000

نوساز
7,800,000

نوساز
7,500,000

نوساز
8,000,000

نوساز
7,700,000

نو ساز
12,000,000

نو ساز
10,000,000

نو ساز
7,000,000

نو ساز
4,700,000

نو ساز
9,800,000

نو ساز
14,000,000

نوساز
15,000,000

نوساز
9,800,000

نوساز
9,200,000

نوساز
7,400,000

نوساز
7,000,000

نوساز
6,500,000

نوساز
6,400,000

نوساز
7,500,000

نوساز
6,200,000

نوساز
6,500,000

نوساز
7,500,000

نوساز
6,200,000

5
5,000,000

نوساز
8,500,000

نوساز
7,200,000

نوساز
7,200,000

نوساز
6,400,000

نوساز
6,500,000

نوساز
6,000,000

نوساز
4,800,000

نوساز
5,600,000

نوساز
5,500,000

منطقه 3 محله و خیابان
عمر ساختمان ( سال )
هر متر ( تومان )

 


نو ساز
10,000,000

5
7,450,000

14
5,000,000

نوساز
8,500,000

نوساز
9,500,000

نوساز
9,100,000

نوساز
9,000,000

نوساز
7,500,000

نوساز
7,500,000

نوساز
10,000,000

نوساز
13,700,000

نوساز
11,400,000

نوساز
15,000,000

نوساز
11,000,000

نوساز
9,000,000

نوساز
12,000,000

نوساز
8,500,000

نوساز
11,800,000

2
5,500,000

نوساز
15,000,000

10
6,500,000

نوساز
8,000,000

نوساز
10,500,000

20
4,200,000

20
5,000,000

نوساز
9,500,000

نوساز
13,000,000

نوساز
8,600,000

نوساز
11,000,000

نوساز
8,500,000

نوساز
13,500,000منطقه 4 محله و خیابان
عمر ساختمان ( سال )
هر متر ( تومان )

 


3
3,500,000

نوساز
5,500,000

18
3,000,000

نو ساز
3,900,000

نو ساز
4,500,000

نو ساز
4,100,000

نو ساز
3,900,000

نو ساز
3,400,000

نو ساز
4,000,000

نو ساز
5,400,000

نو ساز
5,500,000

نو ساز
5,700,000

نو ساز
5,000,000

نو ساز
5,000,000

20
7,000,000

نو ساز
3,800,000

نو ساز
3,500,000

نو ساز
3,500,000

نو ساز
4,500,000

5
4,200,000

نو ساز
7,500,000

نو ساز
7,500,000

نو ساز
7,000,000

نو ساز
6,700,000

نو ساز
5,700,000

نو ساز
6,500,000

نو ساز
4,500,000

نو ساز
5,100,000

نو ساز
5,300,000

نو ساز
5,000,000

نو ساز
7,000,000

نو ساز
4,700,000

نو ساز
5,000,000

 منطقه 5محله و خیابان
عمر ساختمان ( سال )
هر متر ( تومان )

 


نو ساز
5,000,000

نو ساز
5,500,000

نو ساز
4,650,000

نو ساز
5,100,000

نو ساز
5,600,000

نو ساز
5,500,000

نو ساز
5,000,000

نو ساز
2,700,000

نو ساز
5,000,000

نو ساز
6,100,000

نو ساز
5,500,000

نو ساز
4,700,000

نو ساز
5,200,000

نو ساز
6,800,000

نو ساز
6,100,000

نو ساز
6,700,000

نو ساز
66,000,000

نو ساز
4,800,000

نو ساز
7,800,000

نو ساز
6,500,000

نو ساز
4,600,000

نو ساز
5,300,000

نو ساز
6,500,000

نو ساز
5,000,000

نو ساز
5,500,000

نو ساز
4,800,000

27
6,500,000 منطقه 6محله و خیابان
عمر ساختمان ( سال )
هر متر ( تومان )

 


نو ساز
8,500,000

نو ساز
7,100,000

نو ساز
6,200,000

نو ساز
6,400,000

نو ساز
6,700,000

نو ساز
12,000,000

20
4,500,000

نو ساز
8,000,000

نو ساز
6,500,000

نو ساز
6,500,000

نو ساز
7,000,000

نو ساز
9,000,000

 منطقه7محله و خیابان
عمر ساختمان ( سال )
هر متر ( تومان )

 


نو ساز
7,500,000

نو ساز
9,000,000

نو ساز
8,500,000

نو ساز
5,500,000

نو ساز
4,700,000

نو ساز
6,000,000

نو ساز
3,200,000

نو ساز
11,900,000

نو ساز
11,000,000

نو ساز
3,900,000

نو ساز
3,700,000

نو ساز
3,600,000

نو ساز
3,300,000

نو ساز
3,800,000

3
3,500,000

3
3,200,000

14
4,700,000

6
5,800,000

نو ساز
8,700,000

نو ساز
7,500,000

نو ساز
8,100,000

نو ساز
8,600,000منطقه 8 محله و خیابان
عمر ساختمان ( سال )
هر متر ( تومان )

 


نو ساز
6,000,000

نو ساز
5,200,000

نو ساز
5,500,000

10
4,100,000

نو ساز
3,900,000

نو ساز
6,000,000

نو ساز
5,600,000

نو ساز
6,200,000

نو ساز
5,800,000

نو ساز
6,000,000

نو ساز
6,600,000

نو ساز
6,100,000

نو ساز
6,000,000

نو ساز
5,300,000

نو ساز
6,500,000

نو ساز
4,900,000

نو ساز
6,500,000

نو ساز
4,100,000

نو ساز
4,800,000

نو ساز
7,100,000

نو ساز
7,500,000

نو ساز
5,000,000

نو ساز
5,200,000

نو ساز
5,500,000

نو ساز
4,200,000

نو ساز
4,700,000

 منطقه 9محله و خیابان
عمر ساختمان ( سال )
هر متر ( تومان )

 


نو ساز
---

نو ساز
---

30
---

30
12,000,000منطقه 10 محله و خیابان
عمر ساختمان ( سال )
هر متر ( تومان )

 


نو ساز
4,500,000

17
6,000,000

نو ساز
2,900,000

نو ساز
2,900,000

نو ساز
---

نو ساز
---

نو ساز
---

نو ساز
---

نو ساز
---

نو ساز
---

نو ساز
---

نو ساز
---هیچ نظری موجود نیست: