۱۳۸۸ اسفند ۱۷, دوشنبه

دفعات نوشیدن آب را برای خود تنظیم کنید


تنظیم دفعات نوشیدن آب باعث می شود کارایی بدن بالا برود
Correct timing to take water will maximize its effectiveness to Human body.

دو لیوان آب - بعد از بیداری - به فعالیت ارگانهای داخلی بدن کمک می کند
Two (02) glass of water - After waking up - Helps activate internal organs

یک لیوان آب - نیم ساعت قبل از غذا خوردن - به هضم و گوارش غذا کمک می کند
One (01) glasses of water - 30 minutes before meal - Help digestion

یک لیوان آب - قبل از دوش گرفتن - به کاستن از میزان فشار خون کمک می کند
One (01) glass of water - Before taking a bath - Helps lower blood pressure

یک لیوان قبل از خواب - از سکته و حمله قلبی جلوگیری می کند
One (01) glass of water - Before sleep - To avoid stroke or heart attack

هیچ نظری موجود نیست: