۱۳۹۲ آبان ۳۰, پنجشنبه

زنان باحجاب در سواحل لختی ها

در این سالها در کنار سواحل دریا اینگونه عکسها زیاد به چشم میخورد . عکسهای زنان با حجاب کامل اسلامی در میان مردان و زنان لخت و عور . این کافران واقعن نرمش قهرمانانه در مقابل این زنان مسلمان نشان میدهند .
در شهری که در آن زندگی میکنم ، این صحنه ها زیاد به چشم میخورد ، البته شوهران این زنان با حجاب با مایو های تی تیش مامانی در در کنارشان قدم میزنند و در کنار حوری های لخت و عور ! شنا میکنند اما این زنان حق ندارند یک تار مویشان را نامحرم ببیند


ساحل دریا در شهر بابلسر قبل از انقلاب

چه نگاهی هم میکنند
دختران ایرانی در دبی

عربستان سعودی


هیچ نظری موجود نیست: