۱۳۹۲ تیر ۲۷, پنجشنبه

بامزه‌ترین عکسهای ارتشیهیچ نظری موجود نیست: