۱۳۹۱ مهر ۱۲, چهارشنبه

عکس های دیدنی از طبیعت جاده اسالم به خلخال

مناظر دیدنی جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
مرد روستایی حین دامپروری در منطقه سرسبز جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
دامپروری روستائیان در منطقه سرسبز جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
دامپروری روستائیان در منطقه سرسبز جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
عبور دام در جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
منازل روستایی در جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
منازل روستایی در جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)مناظر دیدنی جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
مناظر دیدنی جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
منازل روستایی در جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
منازل روستایی در جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
منازل روستایی در جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
مناظر دیدنی جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
منازل روستایی در جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
مناظر دیدنی جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
منازل روستایی در جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
مناظر دیدنی جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
منازل روستایی در جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
مناظر دیدنی جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
چراگاه اسب در منطقه سرسبز حد فاصل جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
منازل روستایی در جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
مناظر دیدنی جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
مناظر دیدنی جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)
مناظر دیدنی جاده اسالم به خلخال (گردنه الماس)

هیچ نظری موجود نیست: