۱۳۹۲ خرداد ۲۷, دوشنبه

ايران، بزرگ ترين دارنده ذخاير گاز جهان !

در گزارش سال ٢٠١٢ بي پي ايران، دارنده بزرگ ترين ذخاير گاز جهان اعلام شد شركت بي پي در گزارش آماري سال ٢٠١٢ خود، ايران را بزرگ ترين دارنده ذخاير گاز طبيعي جهان اعلام كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نفت (MOP)، شركت بي پي انگليس در گزارش آماري خود كه چهارشنبه (٢٢ خرداد) منتشر كرد، براي نخستين بار برآوردها درباره ذخاير گاز طبيعي جهان را كاهش داد و با تجديد نظردرباره ذخاير گازي روسيه و كاهش برآوردها درباره ذخاير گاز اين كشور، ايران را بزرگ ترين دارنده ذخاير گاز جهان اعلام كرد.
بر اساس " بررسي آماري جهان انرژي" شركت بي پي، اين شركت ذخاير اثبات شده گاز جهان را تا پايان سال ٢٠١٢ ميلادي ١٨٧,٣ تريليون مترمكعب اعلام كرد كه اين رقم با سرعت كنوني توليد جهان براي حدود ٥٦ سال كافي است.
نخستين آمارسالانه انرژي شركت بي پي در سال ١٩٥١ منتشر شد؛ اين شركت در گزارش سال گذشته ذخاير اثبات شده جهان را ٢٠٨,٤ تريليون مترمكعب اعلام كرده بود.
كاهش ٢١ تريليون مترمكعبي برآوردها ي شركت بي پي درباره ذخاير گاز جهان معادل با حدود ٧ سال مصرف جهاني گاز است.
ذخاير گاز روسيه كه براي سال هاي زيادي بزرگ ترين دارنده ذخاير گاز جهان بود، از ٤٤,٦ تريليون مترمكعب در گزارش سال گذشته بي پي به ٣٢.٩ تريليون مترمكعب كاهش يافته است.
شركت بي پي همچنين برآوردهاي خود درباره ذخاير گاز آمريكا را كاهش داد و اين ذخاير را ٨,٥ تريليون مترمكعب در سال ٢٠١٢ اعلام كرد كه ٠.٣ تريليون از سال ٢٠١١ كاهش داشته است.
ايران براي نخستين بار با ٣٣,٦ تريليون مترمكعب ذخاير گازي، در صدر فهرست بزرگ ترين دارندگان ذخاير گاز جهان قرار گرفت.
ذخاير گاز ايران نسبت به برآورد قبلي تغييري نداشته است.
شركت بي پي همچنين برآوردها درباره ذخاير گاز تركمنستان را از برآورد قبلي ٢٤,٣ تريليون مترمكعب به ١٧.٥ تريليون مترمكعب كاهش داد.
در اين برآوردها، ذخاير گاز قزاقستان، ازبكستان و آذربايجان نيز كاهش يافته است.
شركت بي پي همچنين ذخاير اثبات شده نفتي جهان را در پايان سال ٢٠١٢ ميلادي ١,٦٦٩  ميليارد بشكه اعلام كرد كه از ١,٦٥٤  ميليارد بشكه برآورد شده در پايان سال ٢٠١١ اندكي افزايش داشته و براي تثبيت سطوح كنوني توليد جهان به مدت ٥٣ سال كافي است.

هیچ نظری موجود نیست: