۱۳۹۱ آبان ۱۱, پنجشنبه

تصاویری از یک عروسی سنتی در شمال خراسانباچْوانْلو، تیره‌ای‌ از طایفة کرد زعفرانلو در شمال‌ خراسان‌ هستند که‌ به‌ کرد قوچان‌ نیز معروفند. زبان‌ اینان‌ کردی‌ کُرمانچى‌ است‌ و به‌ ترکى‌ و فارسى‌ نیز سخن‌ مى‌گویند. پیشینه ی تاریخی این گروه از کردها‌ بیانگر این واقعیت است که آنها از دورة شاه‌ اسماعیل‌ صفوی‌ به شمال‌ خراسان کوچانده‌ شدند. آنها همراه‌ با ایل‌ افشار در کمک‌ به‌ حکام‌ صفوی‌ و دفاع‌ از سرزمین‌ خراسان‌ با راهزنان‌ و متجاوزان‌ ازبک‌ و ترکمن‌ جنگیدند ...
منبع: خبرگزاری مهر

هیچ نظری موجود نیست: