۱۳۹۳ مرداد ۱, چهارشنبه

نگاه نقادانه: تصاویراستراحت نیمروزی کسبه بازار تبریز

نگاه نقادانه: تصاویراستراحت نیمروزی کسبه بازار تبریز: تصاویراستراحت نیمروزی کسبه بازار تبریز   .2مرداد-93 شکوفایی یا در اصل رکود اقتصادی، یعنی تصاویر ضمیمه شده کسبه ی بازار تبریز در ماه ر...

هیچ نظری موجود نیست: